Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie

Huidig bewaard cookie voorkeuren

1. Algemeen

De Repairstore , met maatschappelijke zetel te Europalaan 89 GENK 3600, telefoonnr: 089 46 67 88, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0673481193 (hierna “Repairstore”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.repairstoregenk.be.

Repairstore leeft  als  Belgische  vennootschap  de Belgische  Wet van 30 juli 2018 ‘betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na.

Een verklaring werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1.     De gegevens die je ons meedeelt

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres
 • Categorie 3: bij registratie: uw e-mailadres
 • Categorie 4: via cookies
 • Categorie 5: bij aankopen: voor het verwerken van uw bestelling zullen we uw facturatie gegevens gebruiken om de verkoop te kunnen voltooien. Hiervoor gebruiken we uw naam, voornaam, email adres, levering adres en betalingsgegevens. We baseren ons hiervoor op het uitvoeren van de overeenkomst zoals u deze aangaat bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden van de aankoop.
 • Categorie 6: Bij contact met Repairstore GENK: indien u contact opneemt met ons via onze klantendienst zullen we uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden. Om dit te doen vragen we uw naam, telefoonnummer en eventueel e-mail. Hierdoor kunnen we u volgende keer sneller helpen. We zullen deze persoonsgegevens bijhouden zolang u klant bent bij ons. Indien u geen klant bent zullen we deze gegevens bewaren voor een periode van 5 jaar sinds laatste contact.
 • Categorie 7: Bij nieuwsbrief: Indien u ons expliciet toestemming geeft, zullen we uw email adres gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen. Hiervoor gebruiken we uw email adres om de communicatie uit te sturen. Gezien dat deze verwerking gebaseerd is op uw toestemming, zullen we deze gegevens hiervoor gebruiken zolang u ons uw toestemming geeft.

2.2. Repairstore kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren

 • Door gebruik van cookies (zie onderstaand)
 • Tijdens uw registratie en gebruik van de Website

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1.     Algemene doeleinden

Repairstore zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de expliciete, voorafgaande toestemming van Repairstore om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren
 • Categorie 2, 3 en 4: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Repairstore GENK zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Repairstore GENK. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.     Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Repairstore uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Repairstore, haar producten en/of diensten. Repairstore kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Repairstore bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Repairstore, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Repairstore failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Repairstore geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Repairstore zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Repairstore uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Repairstore zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.      Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Repairstore uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Repairstore zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Repairstore en U. Je accountgegevens bewaren we zolang je je account actief gebruikt. Als je 5 jaar niet meer bent ingelogd, zullen we je accountgegevens verwijderen. Natuurlijk kan je op ieder moment bij onze klantenservice een verzoek doen ter verwijdering van je gegevens.

Indien u een aankoop maakt zonder een account aan te maken, zullen we de facturatie gegevens bijhouden voor een periode van 10 jaar en uw contactgegevens voor een periode van 5 jaar.

5. Uw Rechten

5.1.     Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.     Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Repairstore. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om dietoestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@repairstoregenk.be, per post naar Repairstore met maatschappelijke zetel te 3600 GENK, Europalaan 89, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.     Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Repairstore heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Repairstore aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Repairstore houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Repairstore niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Repairstore.Repairstore is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Repairstore raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

7. Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8. Cookies

8.1.     Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via info@repairstoregenk.be.

8.2.     Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Repairstore en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.     Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door (info@repairstoregenk.be).

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, enz. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

8.4.     Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Via Cookie Vookeuren, kunt u categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw Cookie Voorkeuren wijzigen.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor Cookies “Weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@repairstoregenk.be, per post naar Europalaan 89, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

8.5.     Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6.     Meer informatie over cookies

Informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies vind je hier:  http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy. Je kan die gids hier terug vinden: http://www.youronlinechoices.eu/

8.7.     Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

NaamDomeinDoelGeldigheid
PHPSESSIDwww.repairstoregenk.beDessie variabele die gebruikt worden doorheen de site om gegevens van de ene pagina door te sturen naar de andere. Gegevens zoals de inhoud van het winkelmandje en het afreken proces Sessie
wordpress_logged_in_[hash]www.repairstoregenk.beLog-in of registratie Sessie
wordpress_sec_[hash]www.repairstoregenk.beLog-in of registratie (SSL) Sessie
woocommerce_cart_hashwww.repairstoregenk.beInhoud van winkelwagenSessie
woocommerce_items_in_cartwww.repairstoregenk.beInhoud van winkelwagenSessie
wp_woocommerce_session_www.repairstoregenk.beUniek code gegenereerd van de aangemelde persoonSessie

Niet-functionele cookies

NaamDomeinInhoud en DoelGeldigheid
_garepairstoregenk.beGoogle Analytics Tracking cookie2 jaar
_gatrepairstoregenk.beGoogle Analytics Tracking cookie30 minuten
_gidrepairstoregenk.beGoogle Analytics Tracking cookie1 dag

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Google Analytics cookies